Vilkår og betingelser

I Barselsudligningsordningen for Rederi Erhvervet har vi fokus på persondata og prioriterer området højt, så alle data vi behandler beskyttes efter de gældende sikkerhedsmæssige og dataretlige regler i forhold til GDPR. På denne side kan du læse om, hvilke oplysninger vi behandler, hvordan vi behandler dem, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Hvilke oplysninger behandler Barselsudligningsordningen for Rederi Erhvervet?

Formålet med Barselsudligningsordningen for Rederi Erhvervets sagsbehandling er at tage stilling til, om vi kan udbetale refusion til arbejdsgivere. Vi er dataansvarlig for de oplysninger, som vi har om virksomheden og lønmodtagere, og vi har tavshedspligt og behandler alle oplysninger fortroligt og efter de regler, der er i lovgivningen. Vi indhenter og behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan udføre de administrative opgaver, som vi har.

Barselsudligningsordningen for Rederi Erhvervet behandler følgende oplysninger:

Sådan behandler vi personoplysninger

Barselsudligningsordningen for Rederi Erhvervet behandler personoplysninger på baggrund af lov om barseludligning på det private arbejdsmarked, bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked og den pågældende kollektive overenskomst. Behandlingen har hjemmel i databeskyttelsesloven og persondataforordningen, jf. således forordningens artikel 6, stk. 1, litra c, e, f, og databeskyttelseslovens §12. Dette gælder også for behandlingen af CPR-nummer, som kan finde sted efter databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 2.

Vi kan samkøre oplysninger for at klargøre sager til behandling. Dette vil ske med bistand fra Udbetaling Danmark ud fra særregler i lov om Udbetaling Danmark og efter fastlagte retningslinjer, herunder for sletning af data mv.

Barselsudligningsordningen for Rederi Erhvervet træffer afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling af oplysninger. De automatiske afgørelser træffes f.eks. ved, at Barselsudligningsordningen for Rederi Erhvervet henter oplysninger fra offentlige registre, der maskinelt sammenlignes med oplysningerne i de enkelte sager.

Vi videregiver kun oplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan administrere barselsfonden, overholde aftaler med arbejdsgiver, eller hvis lovgivningen siger, at vi skal videregive oplysningerne. Det kan f.eks. være til Udbetaling Danmark, ATP, kurator, advokat og pengeinstitutter, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne, eller som vi samarbejder med. Når vi giver oplysninger videre, sker det altid i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Der opbevares kun oplysninger så længe, det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt i den enkelte sag, eller i øvrigt for at overholde gældende overenskomst og lovgivning, herunder bogføringsloven.

Hvilke rettigheder har den enkelte lønmodtager?

Lønmodtagere kan til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger vi har om denne. Desuden har alle lønmodtagere ret til at få at vide, hvad vi bruger oplysningerne til, så de kan sikre sig, at de oplysninger, som vi behandler, er rigtige, og at behandlingen er lovlig.

Alle har krav på at få faktuelle fejl rettet, oplysninger slettet eller behandlingen begrænset, hvis vi har forkerte oplysninger om den enkelte, eller hvis vi ikke er berettiget til at behandle de pågældende oplysninger.

Hvis der er spørgsmål

Har du spørgsmål til vores behandling af personoplysninger eller ønsker at gøre brug af rettigheder, kan vi kontaktes i vores åbningstid på telefon 33 48 92 20 eller barsel@danishshipping.dk.


====================


In the Maternity Equalization Scheme for the Shipping Company, we focus on personal data and give high priority to the area, so that all data we process is protected in accordance with the applicable security and data law rules in relation to GDPR. On this page you can read about what information we process, how we treat it and what rights you have in that regard.

What information does the Maternity Equalization Scheme for the Shipping Company deal with?

The purpose of the Maternity Equalization Scheme for the Company's business case is to decide whether we can pay reimbursement to employers. We are responsible for the information we have about the company and its employees, and we have a duty of confidentiality and treat all information confidentially and in accordance with the rules of the law. We only collect and process the information necessary for us to carry out the administrative tasks we have.

The maternity compensation scheme for the shipping company deals with the following information:

This is how we process personal data

The Maternity Equalization Scheme for the Shipping Industry processes personal data on the basis of the Act on Maternal Equalization in the Private Labor Market, the Order on Maternal Equalization in the Private Labor Market and the collective agreement in question. The processing is based on the Data Protection Act and the Personal Data Regulation, cf. 1, c, e, f, and section 12 of the Data Protection Act. This also applies to the processing of the CPR number, which can take place in accordance with section 11 (1) of the Data Protection Act. 2, no. 4, cf. 2nd

We can link information to clarify cases for processing. This will be done with the assistance of Payout Denmark based on special rules in the Paying Denmark Act and following established guidelines, including for the deletion of data, etc.

The maternity compensation scheme for the shipping company makes decisions based solely on automatic processing of information. The automatic decisions are made, for example. know that the Maternity Equalization Scheme for the Shipping Company obtains information from public registers that are machine-compared to the information in the individual cases.

We only disclose information if it is necessary for us to administer the maternity fund, comply with employer agreements, or if the legislation requires us to disclose the information. It can for example. be to Payout Denmark, ATP, trustee, lawyer and financial institutions that are legally entitled to obtain the information or with whom we cooperate. When we pass on information, it always happens in accordance with current legislation.

Information is only kept for as long as it is deemed necessary in a specific case, or otherwise to comply with applicable agreement and legislation, including the Accounting Act.

What rights does each employee have?

Employees can be informed at any time what information we have about this. In addition, all employees have the right to know what we use the information for, so that they can make sure that the information we process is correct and that the processing is legal.

Everyone has the right to have factual errors corrected, information deleted or processing limited if we have incorrect information about the individual or if we are not entitled to process that information.

If there are any questions

If you have questions about our processing of personal data or would like to make use of rights, we can be contacted during our opening hours on telephone 33 48 92 20 or barsel@danishshipping.dk.